Argus Miljø utfører blant annet

Miljøundersøkelser og biologisk rådgivning

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen.

Resipentundersøkelser, B undersøkelser, etc.

Enkel og kostnadseffektiv trendovervåkning av bunnforholdene under og i umiddelbar nærhet til et akvakulturanlegg og måler påvirkningen fra anlegget.

MOM C og forundersøkelser i samarbeid med akkrediterte firma

En mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget og utover mot resipienten blir målt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget.

Dronekartlegging av strandsone

Ved gjentatte dronekartlegginger kan vi følge endringer i strandsonen som følge av antropogen virksomhet.

Spredning og innlagringsmodellering

Argus Miljø AS utfører beregninger av spredning fra utslipp i marine områder. Innlagring og sedimentering kan også beregnes ved hjelp av innsamlet data og modellering. Den hydrodynamiske modellen vil bli validert mot strømmålinger foretatt på utslippspunket og mot et CTD-snitt (observasjoner av salt og temperatur) fra utslippspunktet og ut fjorden. Det brukes en modell som er spesielt egnet til oppgaven, FVCOM (Finite Volume Community Ocean Model). Argus Miljø AS samarbeider med firmaet Oceanbox som har over 20 års erfaring med oseanografi, marin økologi og programutvikling.

Konsekvensvurderinger

Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, må det vurderes hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for klima og miljø.

Avløps- og inntaksundersøkelser

Landbaserte aktiviteter kan medføre avløp/avrenning til det marine miljøet. Vi foretar ofte undersøkelser i forbindelse med trendovervåkning i slike områder.

Modellering og beregninger

Vi gjør modellberegninger av terskelfjorder og beregning av produksjonsvolum for oppdrett og virkninger av munningstopografiske endringer.

Forskning og utvikling

Vi følger med på og tar i bruk de nyeste trendene innenfor maritime miljøundersøkelser.

Bunnkartlegging

Bunnkartlegging med OLEX og Structurescan eller  bunnkartlegging med ROV

Strømmålinger

Ved søknad om nye lokaliteter skal det gjennomføres strømmåling for å kartlegge vannutskiftningstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm. Argus Miljø AS har doppler strømmålere som kan måle strøm i flere dyp fra en posisjon. I tillegg har vi ordinære propellmålere. 

Hensikten er å kartlegge områder for spredning av organisk materiale. Målingene inngår i grunnlaget for vurdering av lokalitetens miljømessige bæreevne, og skal utføres av kvalifisert personell.

For å få representative strømmålinger må disse foretas kontinuerlig over en periode på minst fire uker.

Før utlegging av akvakulturanlegget skal det også gjennomføres strømmålinger. Hensikten med disse strømmålingene er å beregne den fysiske belastningen på anlegget.

Noen av våre kunder og sammarbeidspartnere

Mørkvedbukta AS

Noe vi kan hjelpe med?

Trykk på knappen for å ta kontakt

Adresse

Nordland Marine Utviklingssenter

Mørkvedbukta 30

8020 Bodø

© 2024 Argus Miljø AS – Design av Lynx Publishing AS