Argus Miljø utfører blant annet

Miljøundersøkelser og biologisk rådgivning

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen.

Resipentundersøkelser, MOM B, etc.

Enkel og kostnadseffektiv trendovervåkning av bunnforholdene under og i umiddelbar nærhet til et akvakulturanlegg og måler påvirkningen fra anlegget.

MOM C og forundersøkelser i samarbeid med akkrediterte firma

En mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget og utover mot resipienten blir målt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget.

Dronekartlegging av strandsone

Ved gjentatte dronekartlegginger kan vi følge endringer i strandsonen som følge av antropogen virksomhet.

Kartlegging av biologisk mangfold

Konsekvensvurderinger

Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, må det vurderes hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for klima og miljø.

Avløps- og inntaksundersøkelser

Landbaserte aktiviteter kan medføre avløp/avrenning til det marine miljøet. Vi foretar ofte undersøkelser i forbindelse med trendovervåkning i slike oråder.

Modellering og beregninger

Vi gjør modellberegninger av terskelfjorder og beregning av produksjonsvolum for oppdrett og virkninger av munningstopografiske endringer.

Forskning og utvikling

Vi følger med på og tar i bruk de nyeste trendene innenfor maritime miljøundersøkelser.

Bunnkartlegging

Bunnkartlegging med OLEX og Structurescan eller  bunnkartlegging med ROV

Strømmålinger

Ved søknad om nye lokaliteter skal det gjennomføres strømmåling for å kartlegge vannutskiftningstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm.

Hensikten er å kartlegge områdeer for spredning av organisk materiale. Målingene inngår i grunnlaget for vurdering av lokalitetens miljømessige bæreevne, og skal utføres av kvalifisert personell.

For å få representative strømmålinger må disse foretas kontinuerlig over en periode på minst fire uker.

Før utlegging av akvakulturanlegget skal det også gjennomføres strømmålinger. Hensikten med disse strømmålingene er å beregne den fysiske belastningen på anlegget.

Noen av våre kunder og sammarbeidspartnere

Mørkvedbukta AS

Noe vi kan hjelpe med?

Trykk på knappen for å ta kontakt

Adresse

Nordland Marine Utviklingssenter

Mørkvedbukta 30

8020 Bodø

© 2023 Argus Miljø AS – Design av Lynx Publishing AS