Argus Miljø utfører blant annet

Miljøundersøkelser og biologisk rådgivning

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen.

Resipentundersøkelser, MOM B, etc.

Enkel og kostnadseffektiv trendovervåkning av bunnforholdene under og i umiddelbar nærhet til et akvakulturanlegg og måler påvirkningen fra anlegget.

MOM C og forundersøkelser i samarbeid med akkrediterte firma

En mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget og utover mot resipienten blir målt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget.

Kartlegging av miljøressurser

Informasjon kommer.

Kartlegging av biologisk mangfold

Informasjon kommer.

Konsekvensvurderinger

Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, må det vurderes hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for klima og miljø.

Avløps- og inntaksundersøkelser

Informasjon kommer.

Modellering og beregninger

Vi gjør modellberegninger av terskelfjorder og beregning av produksjonsvolum for oppdrett og virkninger av munningstopografiske endringer

Mer informasjon kommer.

Forskning og utvikling

Vi følger med på og tar i bruk de nyeste trendene innenfor maritime miljøundersøkelser

Bunnkartlegging

Bunnkartlegging med OLEX og Structurescan eller  bunnkartlegging med ROV

Strømmålinger

Ved søknad om nye lokaliteter skal det gjennomføres strømmåling for å kartlegge vannutskiftningstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm.

Hensikten er å kartlegge områdeer for spredning av organisk materiale. Målingene inngår i grunnlaget for vurdering av lokalitetens miljømessige bæreevne, og skal utføres av kvalifisert personell.

For å få representative strømmålinger må disse foretas kontinuerlig over en periode på minst fire uker.

Før utlegging av akvakulturanlegget skal det også gjennomføres strømmålinger. Hensikten med disse strømmålingene er å beregne den fysiske belastningen på anlegget.

Noen av våre kunder og sammarbeidspartnere

Mørkvedbukta AS

Noe vi kan hjelpe med?

Trykk på knappen for å ta kontakt

Adresse

Nordland Marine Utviklingssenter

Mørkvedbukta 30

8020 Bodø

© 2023 Argus Miljø AS – Design av Lynx Publishing AS